top of page

עשר בריבוע לכיתה ט'

10 בריבוע - כיתה ט
 • חזקות

 • הסתברות

 • טכניקות מתמטיות

 • מבוא לגאומטרייה

 • הדלתון

 • ישרים מקבילים וטרפז

 • פונקציות ריבועיות

 • פתרון משוואות

 • אי שוויונות, מערכות משוואות בשני נעלמים

 • המקבילית

 • מקביליות מיוחדות: המלבן, המעוין והריבוע

 • משולשים

עמודים לדוגמה

תוכן עניינים

עשר בריבוע לכיתה ח'

10 בריבוע - כיתה ח
 • יחס ופרופורציה

 • חפיפת משולשים

 • פונקציות

 • משולש שווה-שוקיים

 • אחוזים

 • סטטיסטיקה

 • משוואות ממעלה ראשונה

 • דמיון משולשים

 • אי-שוויונות

 • הסתברות

 • משפט פיתגורס

 • מערכות משוואות עם שני נעלמים

 • טכניקות אלגבריות

 • גאומטריה במרחב

עמודים לדוגמה

תוכן עניינים

10 בריבוע - כיתה ז

עשר בריבוע לכיתה ז'

 • משתנה וביטוי אלגברי

 • חוקי פעולות חשבון

 • מלבן ותיבה

 • ביטויים אלגברים ושוויונות

 • משוואות ושאלות מילוליות

 • זוויות

 • מספרים מכוונים, פעולות ומשוואות: חיבור וחיסור

 • כפל וחילוק במספרים מכוונים

 • שטחים

 • פונקציות

 • משולשים

 • הספרים ידידותיים לתלמידים, עשירים ומגוונים בדוגמאות מעולם התלמידים, מאתגרים מבחינה אינטלקטואלית, בעלי מבנה לימודי ספיראלי לתרגול, לרענון ולשמירת הידע. 

 • כל מושג חדש מומחש בצורה ויזואלית ומקצועית ובעזרת קטעי הקנייה המותאמים לתלמידים ברמות למידה שונות.

 • ספרי הלימוד 10 בריבוע מתאימים לתכנית הלימודים של חטיבת הביניים ומאושרים על-ידי משרד החינוך
  (מספרי אישור 3209, 3210).

 • באתר מדריכים למורה, דפי תרגול, מבדקים ועוד

 • ספרי 10 בריבוע משלבים את תחומי המתמטיקה: אלגברה, מספרים, וגאומטריה, מאפשרים לתלמידים לקשר בין התחומים ופותחים בפניהם עולם מתמטי רחב.

 • הספרים מאפשרים להקנות בצורה ספיראלית את הידע הדרוש בכל נושא בשלושת ההיבטים הבאים:
  לדעת מתמטיקה, לדעת לדבר מתמטיקה ולדעת לעשות מתמטיקה.

 • פעילויות הגילוי המוצעות בספרים לתלמיד מאפשרות לתלמידים להבין את הצורך במושגים, בכללים ובתכונות השונות.

 • פעילויות אלה מזמנות דיון כיתתי ומפתחות שיח מתמטי.

 • שיעורי הקניה מפורטים מסבירים מרכיבים אלו ואת הקשר עם נושאים אחרים.

 • המשימות הרבות המלוות בדוגמאות מעודדות פיתוח של מיומנויות נדרשות ומאפשרות יישום של החומר הנלמד.

 • הספרים מעודדים חשיבה וגירוי אינטלקטואלי באמצעות תרגול מדורג, משימות אתגריות וחידות.

 • הספרים מאפשרים שמירה על הידע הקודם על-ידי חזרות על עובדות חשובות לאורך כל פרקי הלימוד.

 • הספרים מאפשרים לכל תלמיד לבדוק את עצמו בכל נושא על-ידי מבדקים וכן בעזרת התשובות המופיעות בסוף הספר.

 • הספרים מרחיבים את עולמם התרבותי של התלמידים בעזרת קטעי היסטוריה.

 • הספרים מאפשרים פיתוח מיומנות חשיבה קדם-דדוקטיבית בגאומטריה.

 

לשאלות בנושא ספר הלימוד והרציונל: ask@lambda.co.il.

העשרה

מגוון חומרי עזר

פעילויות רבות

על 10 בריבוע

bottom of page