top of page

חשבון 10 היא גישה חדשנית-סביבתית ללימודי המתמטיקה בבית הספר היסודי.
החומרים של חשבון 10 מאושרים על-ידי משרד החינוך, ונמצאים בשימוש במערכת החינוך למעלה מ- 10 שנים.
המהדורה החדשה מעודכנת לפי תכנית הלימודים החדשה, מתוקנת ומורחבת על-פי הערות המורים מהשנים האחרונות.

על חשבון 10

 • בחשבון 10 המורה מוביל תהליך למידה דינמי שכולל פעילויות הטמעה, פעילויות גילוי, תרגול ודיון כיתתי.

 • המורה מקבל ליווי והדרכה לפי צרכיו.

 • המורה מקבל מדריך למורה מפורט הכולל מערכי שיעור מפורטים. בנוסף מוצעים באתר מגוון חומרי עזר: מבחנים, פריסה שבועית, הצעה לפעילויות עם האביזרים, ועוד.

המורה

העשרה

מגוון חומרי עזר

פעילויות רבות

מהלך הלמידה, חשבון 10

התלמיד

 • שיטת הלימוד של חשבון 10 מטמיעה את הלימוד בתלמיד ומעמיקה את ההבנה והחשיבה. 

 • התלמיד מגלה בעצמו את המהות של המושגים החדשים. 

 • התלמיד נחשף מספר פעמים לאותו מושג בכל פעם בהקשר חדש במהלך כל שנה ולאורך השנים.

 • המושגים נלמדים באופן מדורג מהקל לקשה

 • מוצעות מגוון פעילויות לשמירת הידע של התלמיד: פעילויות הטמעה, חזרה מובנית בספרי הלימוד, 
  מנגנון לבדיקה עצמית.

 • הספרים כוללים העשרה באומנות, במדעים ובהיסטוריה להרחבת אופקים.

ההורים

 • בתחילת כל נושא יש הסבר קצר של החומר הנלמד. בנוסף, המונחים בספרי הלימוד מובנים לכל, כך  שההורה יכול לסייע לילדו בקלות בשיעורי הבית.

 • באתר ניתן להוריד תרגול נוסף בקטגוריה "דפי העשרה".

ספרי לימוד לכיתות א' עד ו'

 • הספרים ידידותיים לתלמידים, עשירים ומגוונים בדוגמאות מעולם התלמידים, מאתגרים מבחינה אינטלקטואלית, בעלי מבנה לימודי ספיראלי לתרגול, לרענון ולשמירת הידע. 

 • כל מושג חדש מומחש בצורה ויזואלית ומקצועית ובעזרת קטעי הקנייה המותאמים לתלמידים ברמות למידה שונות.

דפים לדוגמה

חוברות קיץ בצירוף תקליטור
לכיתות א' - ג'

נספחים בגאומטריה
לכיתות ד' ו- ו', נמכרים במצורף לספרי הלימוד.

 

אביזרים
לכיתות א' - ו', משמשים להמחשת מושגים מתמטיים.

 

חומרי לימוד נוספים

הדרכה

הדרכה מותאמת אישית לפי צורכי בית הספר

מגוון חומרים באתר
מבדקים, דפי העשרה, דפי חיזוק, תרגול נוסף, ועוד..

מדריך למורה

 • מערך שיעור מפורט לכל נושא

 • מגוון פעילויות גילוי להקניית מושגים חדשים 

 • הצעות לפעילויות הטמעה לחזרה על החומר הנלמד

עזרים למורה

bottom of page