top of page
עשר בריבוע לכיתה ט חלק ב ספר לימוד-חדש
  • עשר בריבוע לכיתה ט חלק ב ספר לימוד-חדש
  • עשר בריבוע ספרי לימוד לחטיבת ביניים
מק"ט: 199-642

עשר בריבוע מתמטיקה לחטיבת הביניים לכיתה ט חלק ב

ספר חדש במתמטיקה לכיתה ט'

מתאים לתכנית הלימודים החדשה של חטיבת הביניים.

משלב את תחומי המתמטיקה שבתוכנית אלגברה מספרים וגאומטריה ובכך מאפשר

לתלמידים להבין את הקשר בין התחומים ופותח לפניהם את העולם המתמטי.

מאפשר להקנות בצורה ספיראלית, את הידע הדרוש בכל נושא בשלושת ההיבטים הבאים.

לדעת מתמטיקה, לדעת לדבר מתמטיקה ולדעת לעשות מתמטיקה.

לדעת מתמטיקה:

פעילויות גילוי והכנה מאפשרות לתלמידים להבין את הצורך במושגים, בכללים

ובתכונות שבתוכנית.

שיעורים מפורטים המסבירים מרכיבים אלה ואת הקשר עם נושאים אחרים.

לדעת לדבר מתמטיקה:

פעילויות גילוי ומשימות מזמינות דיון כיתתי ומפתחות שיח מתמטי.

לדעת לעשות במתמטיקה:

התלמידים מפתחים את המיומנויות הנדרשות ומיישמים את הנלמד בעזרת

מספר רב של משימות מלווות בדוגמאות.

בכל פרק מפרטים את השלבים של מיומנות בסיסית אחת.

מעודד חשיבה וגירוי אינטלקטואלי על ידי תרגול מדורג, אתגרים וחידות.

שומר על הידע על-ידי חזרות על עובדות חשובות לאורך כל הפרקים.

מאפשר לכל תלמיד לבדוק את עצמו בכל נושא על ידי מבדקים וכן על ידי חלק

מהתשובות.

מרחיב את העולם התרבותי של התלמידים בעזרת קטעי היסטוריה ומדע.

 

עשר בריבוע לכיתה ט חלק א

 

לקנייה

מוצרים דומים